Pierwszym budynkiem szkolnym w Świątnikach był dom przy ul. Parkowej 3. Było to w roku 1946, czyli tuż po II wojnie światowej. Pałac rodu Zedlitz und Trützschler von Falkenstein zaadoptowano na potrzeby szkoły w październiku 1948 roku. Wtedy szkoła posiadała 5 klas, stołówkę, kuchnię. Stworzono także bibliotekę, rozpoczęto budowę sceny i starano się urządzić pracownię fizyki i chemii. Wszystkie te pomieszczenia znajdowały się w niestety już zrujnowanym dziś skrzydle pałacu. W początkach istnienia szkoły uczyło w niej 3 nauczycieli w 6 klasach. Uczęszczały do niej dzieci z Przezdrowic, Przemiłowa, Nasławic, Będkowic, Winnej Góry, Księginic Małych i oczywiście ze Świątnik. Funkcję pierwszego kierownika szkoły w Świątnikach według przekazów pełnił Mieczysław Bartoszyński.

W 1949 roku szkoła realizowała już program 7 klasowy wynikający z toku nauczania. Otwarto wtedy także świetlicę dla dzieci, wzbogacono księgozbiór biblioteki i podjęto próby wyposażenia sali biologicznej.

W 1950 roku obowiązki kierownika szkoły przejęła Kazimiera Bartoszyńska, którą w krótkim czasie zastąpiła Stanisława Kuriata. Dzieci uczyły się matematyki, języka polskiego, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, religii (do momentu jej wyrugowania przez komunistów) oraz języka rosyjskiego.

W II połowie lat pięćdziesiątych wzrastająca liczba dzieci (nawet 144 uczniów) powodowała, że pogarszały się warunki lokalowe szkoły, co zmobilizowało jej dyrektora Józefa Paluchniaka do coraz energiczniejszego dopominania się o remont pałacu. W 1966 roku w związku z reformą szkolnictwa szkołę w Świątnikach wpisano w 8 letni cykl kształcenia, co spowodowało zwiększenie obsady do 6 nauczycieli i 2 woźnych, więc remont stał się nieodzowny.

Długo oczekiwany remont kapitalny rozpoczął się 7 sierpnia 1968 roku. Równocześnie prowadzono prace w pobliskiej świetlicy wiejskiej na potrzeby szkoły, celem przeniesienia tam uczniów. 8 marca 1969 roku zerwano umowę na sanacje budynku, ze względu na niemożność prowadzenia prac budowlanych w czasie trwania nauki dzieci. 28 października 1969 roku po rozpisaniu nowego przetargu podjęto kolejna próbę odnowienia pałacu. Dzieci przeniesiono do budynku zastępczego, sprzęty, pomoce szkolne i wyposażenie sal lekcyjnych znajdowało się na strychach okolicznych gospodarzy.

Wraz ze zmianami administracyjnymi kraju w 1973-1975r. przeprowadzono także reformę oświaty tworząc zbiorcze szkoły gminne i wprowadzając nowy schemat organizacyjny szkoły 10 letniej. Szkoła w Świątnikach otrzymała w administrowanie punkt filiarny w Kunowie, do którego uczęszczali początkowo uczniowie klas I-IV, a następnie 0-III. Podlegała ona zbiorczej szkole gminnej nr 1 w Sobótce. 21 listopada 1981 roku, po 12 latach remontu, został oddany do dyspozycji uczniów pałac.

W 1991 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po blisko 40 latach Józefa Paluchniaka zastąpił Kazimierz Ramut wyłoniony po raz pierwszy w wyniku konkursu. Kolejny konkurs dyrektorski odbył się w maju 1997 roku, którego laureatem została Ewa Żurawik. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach pełniła ona do końca sierpnia 2019 roku.

Z dniem 1 września 2019 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach, a stanowisko Dyrektora objął Pan Tomasz Wypler.

Marta Pacholec-Grzyb na podstawie „Szkoła Podstawowa w Świątnikach 60 lat historii” pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Ewy Żurawik