Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021, 2022, 2023 i 2024r.
źródło-klik

 

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023 – klik

Aneksy do informatora – klik

Podstawa programowa 2017_matematyka_a_wymagania_E8 – klik (na żółto zostały zaznaczone wymagania, które nie będą obowiązywać na egzaminie w roku 2021, 2022, 2023 i 2024)

Centralna Komisja Egzaminacyjna – klik

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – klik

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego matematyki języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w naszej szkole język angielski lub język niemiecki).

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się od 14 do 16 maja 2024. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (10-12 czerwca 2024r.) Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku – klik

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym. Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą  korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku – klik

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 – klik

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022. Arkusze egzaminu z lat poprzednich – klik.

Wyniki i zaświadczenia

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. Na zaświadczeniu o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021, 2022, 2023 i 2024r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
  zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

Drodzy uczniowie,
znajdziecie tu arkusze z egzaminu z poprzedniego roku szkolnego:
– wszystkie arkusze dostępne są na stronie CKE

Rok szkolny 2019/2020

W dniach 30 marca – 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała próbny egzamin ósmoklasisty. Udział w nim jest dobrowolny i żaden sposób nie będzie oceniany, dlatego uczniu pracuj samodzielnie, nie ściągaj, egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwości.
Jeśli uczeń zdecyduje się wziąć w nim udział powinien zastosować się do poniższych wytycznych:
– w dniu egzaminu uczeń powinien pobrać testy (a podczas egzaminu z języka obcego także plik z nagraniem) ze strony CKE lub OKE Wrocław,
– rozwiązywanie testów powinno trwać tyle czasu, ile zapisano na pierwszej stronie arkusza:
— język polski 120 lub 180 minut,
— matematyka 100 lub 150 minut,
— język obcy 90 lub 135 minut,
– zapisać rozwiązania:
— w pliku w edytorze tekstu, numerując kolejne zadania,
— na wydruku,
— korzystając z edytowalnej karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem,
— na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązania zadania,
– przekazać rozwiązane testy najpóźniej do godziny 13.00 w dniu egzaminu:
— e-mailem na adres sp.swiatniki@wp.pl w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązania,
– po sprawdzeniu prac uczniowie dostaną od nauczycieli wyniki.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty klik

Informacja dla uczniów klik

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,
prosimy o zapoznanie się z 
Procedurą bezpieczeństwa na czas egzaminu ósmoklasisty oraz poniższymi wytycznymi.