Regulamin WAKACYJNYCH KONKURSÓW PRZYRODNICZYCH

dla uczniów klas IV – VIII:

fotograficznego, multimedialnego i plastycznego

„Piękna nasza Polska cała!”

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: SK LOP przy ZSP w Świątnikach, nauczyciel biologii i przyrody – Iwona Stankiewicz (konkurs fotograficzny), nauczyciel informatyki – Marta Pacholec – Grzyb (konkurs multimedialny), nauczyciel geografii i plastyki – Renata Barna – Cieciora (konkurs plastyczny).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.

2. CELE KONKURSU:
• kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, architektury oraz tradycji naszego kraju;
• propagowanie wartości patriotycznych i miłości do Ojczyzny;
• wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną;
• propagowanie postaw proekologicznych i aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych na łonie natury;
• rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności podczas wykonywania prac różnymi technikami plastycznymi, multimedialnymi i fotograficznymi.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkursy adresowane są do wszystkich uczniów klas IV – VIII ZSP w Świątnikach.
Czas trwania KONKURSÓW 27 VI – 4 IX 2020 r.

A. Konkurs fotograficzny:
• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia (minimalny format zdjęć 10 x 15);
• Autorami zdjęć muszą być uczniowie biorący udział w Konkursie;
• Zdjęcia mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej;
• Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 5 zdań. Opis musi zawierać imię i nazwisko autora zdjęcia, datę jego wykonania oraz informację o miejscach i obiektach przyrodniczych przedstawionych na danym zdjęciu.

B. Konkurs multimedialny:
• Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, OpenOffice Impress (rozszerzenie pliku .pptx , .ppt lub .odp ) lub filmu w dowolnym programie (w formacie .mp4).
• Prace uczniowie wykonują samodzielnie.
• Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów/klatek.
• Wskazane jest, aby treści zawarte w prezentacji zawierały w dużej mierze zdjęcia wykonane przez samych uczniów lub ich najbliższych (rodziców, rodzeństwo).
• Na ostatnim slajdzie/klatce należy obowiązkowo zamieścić opis zawierający imię i nazwisko autora zdjęcia, datę jego wykonania oraz informację o miejscach i obiektach przyrodniczych przedstawionych na danym zdjęciu, a także informacje dotyczące wykorzystanych tekstów, rysunków, zdjęć, muzyki, itp. (źródło, tytuł i autor).

C. Konkurs plastyczny:
• Format pracy: A4 lub A3, technika pracy – dowolna;
• Pracę uczniowie wykonują samodzielnie;
• Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 5 zdań. Opis musi zawierać imię i nazwisko autora oraz informację o miejscach i obiektach przyrodniczych przedstawionych na danym rysunku.

Prace konkursowe zgłoszone do KONKURSÓW nie mogą być plagiatami prac zamieszczonych w Internecie oraz nie mogą naruszać zasad praw autorskich – naruszenie tego warunku spowoduje automatyczne usunięcie takiej PRACY z NASZYCH KONKURSÓW.

Udział w KONKURSACH jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców dzieci w nim uczestniczących zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu przez organizatorów (zgody na publikowanie danych osobowych oraz publiczne udostępnianie, wystawianie i odtwarzanie prac dziecka).

Wszystkie prace należy dostarczyć do nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne konkursy do 4 IX 2020 r. (prace multimedialne można przesłać na adres marta.pacholec@vp.pl lub dostarczyć np. na pendrive).

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Powołane przez organizatorki Jury oceniać będzie: estetykę, oryginalność, ciekawe rozwiązania tematyczne, zgodność pracy z tematem.

4. NAGRODY:
• Każdy uczestnik KONKURSÓW otrzyma punkty do oceny z zachowania.
• Każdy uczestnik konkursu multimedialnego otrzyma adekwatną ocenę z aktywności z informatyki.
• Dyplomami i nagrodami rzeczowymi będą nagrodzeni uczniowie, którzy zdobędą miejsca od 1 do 3 miejsca w każdym ogłoszonym konkursie.
• Pozostali uczniowie biorący udział w KONKURSACH otrzymają dyplomy za udział.

5. FINAŁ:
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.spswiatniki.sobotka.pl i przedstawione na tablicy ogłoszeń SK LOP w szkole do 11 IX 2020 roku.
• Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla laureatów obędzie się na apelu szkolnym w trzecim tygodniu roku szkolnego 2020/2021.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spswiatniki.sobotka.pl