Konkurs plastyczny „Bioróżnorodność Masywu Ślęży”
dla uczniów klas V-VI
POD PATRONATEM opiekuna SK LOP – Pani Iwony Stankiewicz

1. ORGANIZATOR KONKURSU: SK LOP przy ZSP w Świątnikach, nauczyciel plastyki – Renata Barna-Cieciora, nauczyciel biologii – Iwona Stankiewicz

2. CELE KONKURSU:
• wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną,
• zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością,
• motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną bioróżnorodności,
• propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt,
• zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi.

3. TEMAT KONKURSU: “Bioróżnorodność Masywu Ślęży”
„Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi.
Prognozuje się, że jeśli człowiek nie zaprzestanie degradacji środowiska, to w ciągu kilku następnych dekad może wyginąć nawet 40% wszystkich gatunków owadów. Człowiek zmieniając klimat i przekształcając środowisko naturalne zmienia przestrzeń do życia i rozmnażania innym organizmom, które często nie potrafią bytować w nowych warunkach.”
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V-VI
• Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana dowolna technika plastyczna, praca nie może przekraczać formatu A3
• Pracę uczniowie wykonują samodzielnie.
• Wskazane jest, aby tematyka pracy plastycznej zawierała, m.in. : różne gatunki roślin, zwierząt, grzybów spotykanych w Masywie Ślęży.
• Prace konkursowe nie mogą być plagiatami prac zamieszczonych w Internecie oraz nie mogą naruszać zasad praw autorskich – naruszenie tego warunku spowoduje automatyczne usunięcie takiej pracy z naszego konkursu.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców dzieci w nim uczestniczących zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu przez organizatora (zgody na publikowanie danych osobowych oraz publiczne udostępnianie, wystawianie i odtwarzanie prac dziecka).
• Prace należy przesłać do 29 maja 2020 r. na adresy mailowe: do pani Iwona Stankiewicz – iwoams@gmail.pl i pani Renaty Barny-Cieciora – cieciora@op.pl
• Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Ocenie podlegać będzie: estetyka, oryginalność, ciekawe rozwiązania tematyczne, zgodność pracy z tematem.

5. NAGRODY:
• Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę z plastyki oraz punkty do oceny zachowania.
• Dyplomami i nagrodami rzeczowymi będą nagrodzeni uczniowie, którzy zdobędą miejsca od 2 do 6 miejsca.
• Za zdobycie pierwszego miejsca uczestnik otrzyma nagrodę specjalną.

6. FINAŁ:
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.spswiatniki.sobotka.pl w dniu 2 czerwca 2020 roku.
• Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla laureatów obędzie się podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020.