Rodzice, Opiekunowie dzieci.

     Nieuchronnie zbliża się czas klasyfikacji końcoworocznej – wystawiania ocen. Na wtorkowym zdalnym spotkaniu Rady Pedagogicznej przedstawiony został między innymi „Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2019/2020”:

– 27 maja 2020 r.- wystawienie propozycji ocen,

– 12 czerwca 2020 r.- ostateczne wystawienie wszystkich ocen,

– 18 czerwca 2020 r.- rada klasyfikacyjna.

Zasady wystawiania ocen nie ulegają zmianie, w mocy pozostają zapisy zawarte w Statucie Szkoły i w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

        Czas nauki dzieci w domach był okresem trudnym dla wszystkich zaangażowanych w ten proces stron. Szkoła w Świątnikach podjęła wszelkie możliwe – prawnie dozwolone starania aby dzieci i ich rodzice jak najmniej odczuli negatywne skutki izolacji. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie i ogrom pracy jaką wkładacie codziennie w opiekę i pracę z dziećmi. W większości przypadków uczniowie wywiązali się wzorowo z przekazywanych im przez nauczycieli zadań i współpraca uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel przebiegała sprawnie. Nikt nie przewidział wcześniej skali problemu. Stąd podejmowane przez Szkołę wszystkie działania miały jeden cel – było nim dobro naszych dzieci.

       Z przykrością informuję o tym, że w Naszej szkole pojawiła się grupa uczniów, którzy nie do końca poważnie potraktowali obowiązek zdalnej nauki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zbyt duża absencja lub brak ocen z danego przedmiotu może być podstawą do nieklasyfikowania ucznia, a co za tym idzie może skończyć się to brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły. W związku z tym bardzo proszę o przyjrzenie się ocen swojego dziecka i w razie wątpliwości skontaktowanie się z wychowawcą, który udzieli odpowiedzi lub skontaktuje Państwa z konkretnym nauczycielem.

      Jeżeli chodzi o dalszą pracę szkoły, egzamin ósmoklasistów i rekrutację do szkół ponadpodstawowych to oczekujemy na dalsze informacje ze strony rządu i MEN. Jak tylko pojawią się jakieś szczegóły będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie szkoły o decyzjach dotyczących naszej placówki.

Pozdrawiam

Tomasz Wypler – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach