Regulamin zielonej szkoły

Regulamin uczestnika Zielonej Szkoły

 

 

 1. W czasie pobytu w ośrodku uczniów obowiązuje: przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogramu zajęć; utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach; przestrzeganie zasad kultury;
 2. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:
  1. opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów;
  2. wychylać się przez okna i balkony;
  3. zachowywać się hałaśliwie; psuć i niszczyć sprzęt;
  4. narażać zdrowie i życie własne oraz cudze;
  5. korzystać z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów.
 3. Kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi.
 4. W czasie ciszy nocnej uczeń przebywa w swoim pokoju w ciszy i przy zgaszonym świetle. Stosuje się do zasady: „Nawet jeżeli nie możesz spać – pozwól spać innym.”
 5. Za dokonane zniszczenia uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie odpowiadają materialnie;  pokoje pozostawiają czyste i posprzątane.
 6. Organizator, nauczyciele nie ponoszą  odpowiedzialności za przedmioty o dużej wartości (np.: telefony komórkowe, gry elektroniczne, zegarki, aparaty fotograficzne itp.) zabrane przez uczestników oraz pieniądze niezdeponowane u wychowawcy.
 7. Uczeń ma obowiązek: mieć obuwie odpowiednie do wytyczonych tras;  w razie upałów mieć nakrycie głowy; ubranie dostosowane do warunków pogodowych; przestrzegać dyscypliny i słuchać poleceń prowadzącego zajęcia; chodzić tylko szlakami wyznaczonymi przez opiekunów; zachowywać się stosownie do miejsc, w jakich odbywają się zajęcia;  ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach); respektować zalecenia opiekunów dotyczące adekwatnego ubioru do pogody.
 8. Uczniowi nie wolno spożywać napojów alkoholowych, używać środków odurzających, palić wyrobów tytoniowych.
 9. Uczniowie, którzy będą mieli telefon komórkowy mogą z niego korzystać tylko w godzinach od 18.00 do 19.00, chyba, że na miejscu będzie ustalone inaczej. Telefony w pozostałych godzinach będą zdeponowane u wychowawców.

 

W przypadku łamania przez ucznia regulaminu rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka z „Zielonej Szkoły” na własny koszt.

 

 

Podczas podróży i pobytu obowiązują ponadto Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania

i pogłębiania wiedzy.

Każdy uczestnik wyjazdu i jego rodzic zobowiązany jest do zapoznania się

z w/w regulaminem i potwierdzić to na piśmie.